رستوران لاکچری

with the best view of the city

پاویون شمس، مرتفع ترین رستوران ثابت ایران - فارسی

منو
 کباب کوبیده مخصوص
کباب کوبیده مخصوص

دویست گرم کباب گوشت چرخ کرده گوسفندی

 شيشليك سـوپر پاویون شمس
شيشليك سـوپر پاویون شمس

ششصد گرم کباب شیشلیک بـره با استخوان

شیشلیک شاندیز
شیشلیک شاندیز

چهارصد و پنجاه گرم شیشلیک شاندیز با استخوان

کباب بختیاری ویژه
کباب بختیاری ویژه

صد و بیست و پنج گرم گوشت راسته گوسفندی + صد و بیست و پنج گرم شنیتسل مرغ

كباب برگ سوپر پاویون شمس
كباب برگ سوپر پاویون شمس

پانصد گرم کباب گوشت راسته بـره بدون استخوان

كباب لقمه ویژه
كباب لقمه ویژه

دویست و پنجاه گرم کباب بره بدون استخوان

کباب بره سوپر
کباب بره سوپر

چهارصد گرم کباب گوشت چرخ کرده گوسفندی

کباب برگ سوپر پاویون شمس
کباب برگ سوپر پاویون شمس

پانصد گرم کباب بره بدون استخوان

اخبار